نام بانک

صاحب حساب

شماره حساب/ کارت/ شبا
ملتاشکان محمدی

شماره حساب:
1168512233

شماره کارت:  (3178 3490 3379 6104)
6104337934903178
شبا:
IR33 0120 0000 0000 1168 5122 33
 

 

 

ملی

 

 

 
شرکت پارسیان میزبان

شماره حساب:
0106138909003

 شماره کارت:  (2505 9920 9975 6037)
6037997599202505
شبا:
IR29 0170 0000 0010 6138 9090 03