Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

فارغ از تشکیلات رسمی، پارسیان میزبان متشکل از گروه‌های کاری بر اساس مدل خوشه ایست که براساس پروژه جاری وظیفه هر فرد تعیین می شود. ساختار کاری این گروه مطابق با نمودار زیر می باشد:

چارت

با این ساختار، ضمن حفظ استقلال کارخانه تولید نرم‌افزار و تیم ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری توجه اساسی بر برآورده ساختن نیازهای مشتری می باشد.

وظیفه هر کدام از این چهار بخش به شرح زیر می باشد:

فروش

ارتباط با مشتری، جمع آوری نیازهای اساسی، طراحی کلی پروژه برای

کارخانه تولید نرم افزار

کارخانه تولید نرم‌افزار پیاده سازی طراحی کلی، تولید مؤلفه های پرمصرف

پشتیبانی

تطبیق محصول با نیازهای مشتری، نصب و راه‌اندازی، آموزش،پشتیبانی و خدمات پس از فروش

مدیریت پروژ

مدیریت، برنامه ریزی، کنترل و نظارت بر عملکرد گروه